Home>

Faculty

Wang Bo Assistant Professor

bo.wang@nankai.edu.cn

Shi Yu Assistant Professor

yushi@nankai.edu.cn

Dai Wenting Assistant Professor

wdai5@nankai.edu.cn

Ge Shuyi Assistant Professor

sg751_shuyige@outlook.com

Zhang Xiaolin Assistant Professor

xlzhang@nankai.edu.cn

OSub Kwon Assistant Professor

kwonosub@nankai.edu.cn

Xu Nan Assistant Professor

nanxu@nankai.edu.cn

DING Shuze Assistant Professor

dingshuze@nankai.edu.cn

LI Yang Assistant Professor

yang.li@nankai.edu.cn

LIU Fan Assistant Professor

fliu@nankai.edu.cn

PAN Jiening Assistant Professor

jiening.pan@nankai.edu.cn

XIA Tian Assistant Professor

tianxia@nankai.edu.cn

ZHANG Yunqi Assistant Professor

zhangyunqi@nankai.edu.cn

ZHAO Bo Assistant Professor

zhaobo@nankai.edu.cn