Home>

About Us

Han Xu Secretary of CPC Committee

hanxu@nankai.edu.cn

Fan Xiaoyun Executive Vice Dean

nkfanxiaoyun@126.com

Liu Lanbiao Vice Dean

liulanbiao@nankai.edu.cn

Liu Wei Vice Dean

lwlinda@126.com

Du Yujin Deputy Party Secretary and Deputy Dean

duyj@nankai.edu.cn

Liao Jianjun Assistant Dean

hubert.j.liao@foxmail.com

HE Qing Assistant Dean

heqing@nankai.edu.cn